Login
Username
Password
 สมัครสมาชิกใหม่
ปฏิทินกิจกรรม
 
  กรกฎาคม : 2018  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

1234567
89 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    
   วันนี้
   กิจกรรม
 
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
 
  ตารางเรียน 2558
  ปฏิทินวิชาการ 2558
  ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2558
  ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 2558
 
บุคลากร
 
  เอกสารสมรรถนะและระดับสมรรถนะ
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
บริการนักศึกษา
 
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมวิทยาลัยการฝึกหัดครู
 
ประชาสัมพันธ์
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 5
ปีนี้มีคนเข้าชม : 79
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 35924

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
 คำสั่ง มรภ.พระนคร เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยการฝึกหัดครูและวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วันที่ 12-11-58
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่ตำแหน่งวิชาการ รุ่นที่ 1 ครั้งที่2
 คำสั่งมรภ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการฝึกหัดครู
 คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) จำนวน 3 คุณวุฒิ
 คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) จำนวน 7 คุณวุฒิ
 ประกาศคุรุสภา การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 2555
 ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2555
 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ (Internship I) 3 มิ.ย. 58
 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ Internship 1 ปี 57 ที่มีการเปลี่ยนแปลง 5 มิ.ย. 57
 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ Internship 1 ปี 57 2 มิ.ย. 57
 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ (Internship 1) วันจันทร์ที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 คำสั่ง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา (Internship1)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยการฝึกหัดครู
 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศน์ และอาจารย์นำส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ1 (Practicum 1) ปี 56
 สรุปรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ รหัส 52 ปี 2556 Internship 1 และเบอร์โทรศัพท์
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำคณะ
 
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (หลักสูตรกลาง) ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ 1 ศตวรรษ การตรวจเงินแผ่นดินได้
 
 
VTR TEDU
 
 
 
เอกสารการประชุมเตรียมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
 
การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวอย่าง ตารางความสอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ตารางความสอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ร่าง) ข้อเสนอแนะในการเสนอโครงการ - กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
 
  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย เยี่ยมชม วิทยาลัยการฝึกหัดครู วันที่ 26 กันยายน 2558
  การสัมมนาปลายภาคนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ 25 กันยายน 58
  การพิจารณารูปแบบการผลิตครูเพื่อสร้างความเป็นเลิศ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 21 กันยายน 2558

  รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรมมาตราฐานวิชาชีพครู ชองครุสภา รุ่นที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2558
  อบรมอาจารย์ใหม่ 19 สิงหาคม 2588 ห้องประชุมกรมหมื่นฯ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2558
 
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู

   

 ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ

ข้อความถึงคณบดี
สาน์สจากคณบดี
   
ประวัติผู้บริหาร
 
 ประวัติคณบดี
 ประวัติรองคณบดีฝ่ายบริหาร
 ประวัติรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 ประวัติรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
คณาจารย์
 
 
 
 
 
นักศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
  แหล่งรับสมัครงาน
  ข่าวสารวิทยาลัย
  นัดหมายศิษย์เก่า
 
ลิงค์
 
  ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  บทความ - ข้อมูลวารสารต่างประเทศ
  เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 


วิทยาลัยการฝึกหัดครู
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220  โทร. 02-544-8291

College of Teacher Education
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220
Tel :02-544-8291
 / Fax:02-521-1409